Статут

1. Загальні положення

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради Луганської області (надалі — Підприємство) є амбулаторно — поліклінічним закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги первинної медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
1.2. Підприємство створене відповідно до рішення Рубіжанської міської ради від 26.09.2018 року № 62/12 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом реорганізації (перетворення) Комунальної установи охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради у комунальне некомерційне підприємство.
1.3. Майно Підприємства є власністю територіальної громади м. Рубіжне в особі Рубіжанської міської ради.
1.4. Підприємство є правонаступником майна, прав та обов’язків Комунальної установи охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради.
1.5. Підприємство створене на базі майна комунальної власності Рубіжанської міської ради (надалі Засновника).
1.6. Органом, за яким закріплено функції управління Підприємством, є управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Уповноваженому органу управління.
1.7. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.
1.9. Не вважається розподілом доходів Підприємства, у розумінні п. 1.6 цього Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
1.10. Статутний капітал встановлюється у розмірі 731 488 (сімсот тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) гривень 04 копійки за рахунок передачі власником залишкової вартості основних фондів та необоротних матеріальних активів з балансу Комунальної установи охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради.
1.11. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування підприємства:
2.1.1. Повне найменування Підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради Луганської області.
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: — КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської ради.
2.2. Місцезнаходження Підприємства: вулиця Студентська, будинок 19, місто Рубіжне, Луганська область, 93009.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території (міста Рубіжне), а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
— медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
— забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
— організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
— проведення профілактичних щеплень;
— планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
— консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
— взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
— організація відбору та спрямування пацієнтів на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору пацієнтів на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
— проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
— направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
— участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
— участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
— участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.
— участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у місті Рубіжне та шляхів їх вирішення;
— надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги міста Рубіжне;
— визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
— моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
— забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
— зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
— залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи — підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
— закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
— координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;
— надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
— надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
— надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території міста Рубіжне;
— інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. Правовий статус

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади м. Рубіжне Луганської області в особі Рубіжанської міської ради на праві оперативного управління та іншим майном, переданим Підприємству у встановленому законодавством України порядку. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.
4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються у порядку, встановленому законодавством України.
4.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством України.
4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, гербову печатку, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається у судах України, міжнародних та третейських судах.
4.7. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис у встановленому порядку.
4.8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. Статутний капітал. Майно та фінансування

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради Луганської області є Управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради.
5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Засновника чи Уповноваженого органу управління у встановленому порядку. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до Передавального акту;
5.3.2. Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти);
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (за згодою Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
5.3.6. Кредити банків.
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.
5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства становить 731 488 (сімсот тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) гривень 04 копійки.
5.5. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.
5.6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
5.7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.
5.8. Підприємство у визначеному законодавством України порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
5.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

6. Права та обов’язки

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України, рішень Засновника та Уповноваженого органу управління.
6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.
6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.
6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством України порядку.
6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.
6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.
6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України, ухвалам Рубіжанської міської ради, рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, наказам Уповноваженого органу управління.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством України.
6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства із врахуванням та у межах єдиної комплексної політики у галузі охорони здоров’я м. Рубіжне.
6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів із врахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до законодавства України.
6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7. Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу управління та Головного лікаря.
7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який є посадовою особою Підприємства, призначається на посаду і звільняється з неї Уповноваженим органом управління відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються чинним законодавством України та контрактом.
7.3. Засновник:
7.3.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає комісію з реорганізації та ліквідаційну комісію, затверджує передавальний акт, розподільчий та ліквідаційний баланс.
7.3.2. Затверджує статут Підприємства.
7.3.3. Погоджує Підприємству кредитні договори та договори застави.
7.4. Уповноважений орган управління:
7.4.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та заслуховує звіти про їх виконання.
7.4.2. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.
7.4.3. Попередньо погоджує договори про спільну діяльність, стороною яких є Підприємство, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні. Договори про спільну діяльність, укладені із Підприємством, без попереднього погодження Уповноваженого органу управління, вважаються неукладеними.
7.4.4. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, затвердженого наказом керівника Підприємства.
7.4.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади м. Рубіжне та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
7.5. Керівник Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Засновника та Уповноваженого органу управління.
7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства України, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни у даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
7.5.9. Подає у встановленому порядку Уповноваженому органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Уповноваженому органу управління бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Уповноваженого органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в
оренду.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством України про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим у встановленому порядку штатним розписом.
7.5.11. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства, віднесених до номенклатури посад Уповноваженого органу управління, за його попереднім погодженням.
7.5.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору у порядку, визначеному законодавством України.
7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства у порядку, визначеному законодавством України.
7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
7.5.16.1. Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства.
7.5.16.2. Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки.
7.5.16.3. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.17. Відповідно за погодженням із Засновником та Уповноваженим органом управління та відповідно до вимог законодавства України має право укладати договори оренди майна.
7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом, контрактом між Уповноваженим органом управління і керівником Підприємства.
7.6. Керівник Підприємства та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством України порядку.
7.7. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки керівника Підприємства виконує особа, визначена наказом Уповноваженого органу управління.
7.8. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства України при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві cтворюється Спостережна рада. Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

8. Організаційна структура підприємства

8.1. Структура Підприємства включає:
8.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.
8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії):
8.1.3.1. Лікарська амбулаторія №1
8.1.3.2. Лікарська амбулаторія №2
8.1.3.3. Лікарська амбулаторія №3
8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його керівником.
8.4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі кошторису Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
9.2. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства України.
9.3. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством України.
9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.7. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
9.8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш, ніж один раз на рік.
9.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.
9.10. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані у результаті його господарської некомерційної діяльності, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.
9.11. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.
9.12. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
9.13. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.
9.14. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.15. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до цього Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

10. Контроль та перевірка діяльності

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається законодавством України.
10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності вiдповiдним органам.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють вiдповiднi державнi органи у межах їх повноважень та встановленого законодавством України порядку.
10.4. Уповноважений орган управління здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Уповноваженому органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги пацієнтам на Підприємстві здійснюється через експертизу відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та законодавству України.

11. Припинення діяльності

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється способом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету м. Рубіжне.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
11.5. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством України порядку.
11.7. Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
11.9. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.11. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. Порядок внесення змін до статуту підприємства

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом викладання Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку встановленому законодавством України.

Реклама