Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я Рубіжанської міської ради Луганської області, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню міста Рубіжне (далі – населення).

1.2. Центр створений на підставі Рішення Рубіжанської міської ради  від 29 листопада 2012 року №29/60.

1.3. Засновником Центру є Рубіжанська міська рада, далі – власник. Представником власника є Управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради — уповноважений орган управління.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальна установа охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради;

скорочене українською мовою: КУОЗ «Центр ПМСД»;

повне російською мовою: Коммунальное учреждение здравоохранения «Центр первичной медико-санитарной помощи» Рубежанского городского совета;

скорочене російською мовою: КУЗО «Центр ПМСП»;

2.2. Місцезнаходження: 93009, Україна, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця  Студентська, будинок 19.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території міста Рубіжне, заходів, спрямованих на:

– забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

– забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

– організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території міста Рубіжне з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

– організація надання первинної медико-санітарної допомоги; у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

– проведення профілактичних щеплень;

– забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;

– планування, організація, участь та контроль за проведенням цільових медичних оглядів та диспансеризації населення;

– забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню міста Рубіжне із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

– організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

– забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

– впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

– організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

– направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

– участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

– організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

– проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

–координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

– визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги міста Рубіжне та шляхів їх вирішення;

– розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги міста Рубіжне;

– проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

– визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

– моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

– моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

– вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

– забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

– медична практика;

– використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Центр є юридичною особою.

4.2. Центр є неприбутковою установою.

4.3. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

4.4. Для здійснення діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Центр має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Центр:

5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

5.2.2.  Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.3. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6. УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови з подання начальника Управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради.

6.3. Головний лікар Центру:

6.3.1. Безпосередньо підпорядковується Управлінню охорони здоров’я Рубіжанської міської ради та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.3.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, з погодження управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку.

6.3.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.3.4. Укладає договори щодо надання первинної медико-санітарної допомоги, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

6.3.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти,  дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.3.6. Узгоджує з Управлінням охорони здоров’я Рубіжанської міської ради та подає на затвердження сесії Рубіжанської міської ради Статут, проекти змін до Статуту.

6.3.7. З погодження управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради призначає своїх заступників, керівників підрозділів та розподіляє обов’язки між ними.

6.3.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.3.9. Призначає на посади та звільняє з посад  інших працівників центру.

6.3.10. З погодження управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором, затвердженим кошторисом та законодавством умовах.

6.3.11. Укладає від імені Центру колективний договір з працівниками.

6.3.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

6.4. Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

6.6. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку фінансової, бухгалтерської та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. СТРУКТУРА

7.1. Структурними підрозділами Центру є:

7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.

7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії):

7.1.3.1. Лікарська амбулаторія № 1

7.1.3.2. Лікарська амбулаторія № 2

7.1.3.3. Лікарська амбулаторія № 3

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру з  погодження управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються  земельної ділянки,  що закріплена за Центром, вирішуються  згідно з чинним законодавством.

8.3.Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. Кошти місцевого бюджету.

8.3.2. Власні надходження Центру:

– за оренду майна;

– від реалізації майна;

8.3.3. Інші власні надходження Центру.

— благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.4. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8.3.5. Інші джерела не заборонені законодавством.

8.4. Центр має право:

–  вносити пропозиції до виконавчих органів влади про здачу в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно, згідно із законодавством;

8.5. Штатний розпис та кошторис Центру узгоджується Управлінням охорони здоров’я Рубіжанської міської ради за поданням керівника Центру та затверджується міським головою.

8.6. Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється в установленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та Управлінням охорони здоров’я Рубіжанської міської ради у визначеному законодавством порядку.

8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Центру несе відповідальність перед Управлінням охорони здоров’я Рубіжанської міської ради та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової,  бухгалтерської , медичної, статистичної та іншої звітності.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Рубіжанської міської ради, а у випадках, передбачених законом України, — за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Рубіжанською міською радою або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення діяльності Центру та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Реклама